Παράδοση προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2251/1994, άρθρο 4Β, αλλά και της παρ.2 του άρθρου 5 της ΥΑ Z1-891/2013 (ΦΕΚΒ΄2144/30.8.2013), η ισχύς της οποίας αρχίζει την 13.6.2014 και εφαρμόζεται σε συμβάσεις συναφθείσες μετά την 13.6.2014 (άρθρο 10 της ιδίας ως άνω ΥΑ) και έχει ως εξής:

1. Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο παράδοσης, ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου των αγαθών στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

2. Όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά την χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον καταναλωτή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής πρέπει να του ζητήσει να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις πωλήσεων, εάν ο προμηθευτής έχει αρνηθεί να παραδώσει τα αγαθά ή εάν η παράδοση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης, ή εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει τον προμηθευτή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε, ή μέχρι, μια ορισμένη ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν ο προμηθευτής παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον καταναλωτή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως.

3. Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης.

4. Η καταγγελία της παραγράφου 2 πραγματοποιείται με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός του καταναλωτή κατά τις γενικές διατάξεις.

Επιστροφές

Επιθυμία μας είναι να μείνετε ευχαριστημένοι με όλες μας τις παραδόσεις. Επομένως, μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις παραγγελίες προϊόντων που παραλάβατε από εμάς, εντός 30 ημερών. Η δέσμευση αυτή υπερβαίνει τους νόμιμους όρους, όπου σας παρέχεται δικαίωμα ανάκλησης μόνο διάρκειας δύο εβδομάδων, ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994), μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Από την δυνατότητα επιστροφής εντός 30 ημερών και την νόμιμη δυνατότητα ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 4, ν.2251/1994, εξαιρούνται παραδόσεις προϊόντων, οι οποίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ιδιαίτερες επιθυμίες του πελάτη. Σε αυτές, υπάγονται παραδόσεις προϊόντων, τα οποία προμηθευόμαστε με ειδική παραγγελία κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη.

Ελαττωματικά προϊόντα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, βαραίνουν αποκλειστικά τον πωλητή, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα και επιστρέφονται με έξοδα που επιβαρύνουν την εταιρεία μας και αντικαθίστανται άμεσα.  Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να αποστείλουμε το προϊόν εκ νέου, επιστρέφεται πλήρως το ποσό του καταβληθέντος τιμήματος ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Να σημειωθεί, πως δεν καλύπτονται τα αρχικά έξοδα αποστολής.

Παρακαλούμε, χρησιμοποιείτε τη δική μας συσκευασία μεταφοράς ανάλογα με το προϊόν και προστατεύετε τα εμπορεύματα από φθορές. Για την αποστολή, τα ελαστικά θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με τις ετικέτες, αχρησιμοποίητα, καθαρά και δεμένα ανά ζεύγος. Στα ελαστικά που αποστέλλονται μονταρισμένα με τις ζάντες, προστατέψτε την μπροστινή και πίσω πλευρά με άφθονο χαρτόνι και κολλητική ταινία. Για φθορές εξαιτίας μη ορθής χρήσης ή ελλιπούς συσκευασίας κατά την επιστροφή, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση επανορθωτικών απαιτήσεων. Οι εταιρίες μεταφοράς θα παραλαμβάνουν μόνο εμπορεύματα με επαρκή συσκευασία.